Vývojová dysplázia bedrového kĺbu

 

Termín luxatio coxae congenita (LCC), alebo CDH (congenital dislocation of the hip), známy už v čase narodenia Hippokrata, obsahuje atribút kongenitálnosti, čiže jestvovania choroby už v čase narodenia dieťaťa. Termín vývojový zahŕńa naopak, atribúty orgánového vývoja a diferenciácie vembryonálnom, fetálnom aj infantilnom období. Termín dysplázia sa u novorodenca vzťahuje na v bedrový kĺb, ktorý je anatomicky nevyvinutý a klinicky podozrivý zo subluxácie, luxácie alebo redukcie po oboch tychto stavoch.

 

Výskyt

Na incidenciu DDH má vplyv mnoho genetických a etnických faktorov. Kým u Laponcov a Indiánov sa uvádza incidencia 25-30/1000 živo narodených detí, pri čiernej a žltej rase sa prakticky nevyskytuje. Genetický efekt sa u pacientov s VDBK na bedrových kĺboch prejavuje ako primárna acetabulová dysplázia, rôzne stupne kĺbovej voľnosti alebo ich kombinácia. Intrauterinne mechanické faktory (postavenie koncom panvovým, oligohydramnion) a nervosvalové faktory (meningomyelokéla) taktiež výrazne ovplyňujú geneticky podmieneny intrauterinny rast. Ľavá koxa býva postihnutá častejšie - v najčastejšej polohe plodu je totiž tlačená na os sacrum matky. Je známe, že VDBK sa častejšie  vyskytuje u dievčat (80 %) a pri pôrodoch koncom panvovým. Celková incidencia VDBK sa pohybuje v rozmedzí 1-1,5/1000 živo narodených detí.

 

Skríning

Klinický skríning dysplázie bedrového kĺbu je súčasťou rutinného vyšetrenia novorodenca. Klinicky si všímame asymetriu gluteálnych, stehnových a labiálnych rýh, nerovnakú dĺžku femuru (Gallaeziho príznak) a najmä obmedzenie abdukcie, Ortolaniho príznak (luxovaný bedrový kĺb pri abdukcii migruje späť do acetábula) a Barlowov príznak (instabilný bedrový kĺb možno pri addukcii a flexii vylučovať dozadu). Na mysli treba mať vždy aj možnosť bilaterálnej luxácie.

 

Sonograficky skríning

Pri izolovanom klinickom skríningu sa opisuje záchyt 6 - 50 prípadov dysplázie bedrového kĺbu na 1000 novorodencov, no mnohé prípady neboli touto metodikou diagnostikované niekedy pre neskúsenosť vyšetrujúceho,niekedy pre anatomickú abnormalitu, ktorá nie je detegovaťeľná klinicky. Skutočná incidencia udáva 3 - 4 % dysplázií  0,15% luxácií. Preto je vo viacerých krajinách (včítane Slovenska) legislatívne uzákonený klinicko - sonografický skríning všetkých novorodencov. 

 

Liečba

Abdukčné balenie jednorázovou plienkou umožňuje stabilizáciu kĺbu. Deti s miernejšími formami dysplázie je možné sledovať. Pri náleze závažnej acetabularnej dysplázie a na doliečenie stavou po subluxáciach a luxáciach sa u novorodencov nakladajú Pavlíkové strmene na niekoľko mesiacov. Výsledky liečby je potrebné priebežne monitorovať sonograficky (alebo rádiologicky). Konzervatívna liečba dysplázie bedrového kĺbu patrí do rúk skúseneho ortopéda, pretože hrozí vždy riziko nekrózy hlavy femuru. Ak sa po konzervatívnej liečbe bedrových kĺb nepodarí stabilizovať, alebo je dysplázia bedrového kĺbu diagnostikovaná neskoro, prichádza do úvahy tzv. " overhead trakcia" a následná zatvorená repozícia. Pri zlyhaní tejto liečby je indikované MRI alebo CT- vyšetrenie, prípadne artrogram, ktoré odhalia repozičnú prekážku. Indikovaná je operačná intervencia - otvorená repozícia bedrového kĺbu.

 

 

Zdroj :  Pediatria: Miroslav Šašinka,Tibor Šagát, Lászlo Kovács a kolektív, 2007 str. 1206 ISBN 978 - 80 - 8917 - 49 - 1
   Lászlo kovács a spoluautori , 2010, strana 369 ISBN 978 - 80 - 970624 - 0 - 8

 

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Napíšte nám správu


Oznam: Predaj aplikácie bol ukončený

 | 

Design by W3layouts

 | 

  • © 2015 - 2020