Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta - akademický rok 2016/2017

Akreditované študijné programy:

Študijný program Forma výučby Získaný titul Dĺžka štúdia Slovenská výučba Anglická výučba
Všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 rokov 250 150
Zubné lekárstvo denná MDDr. 6 rokov 40 25

 

Termín pre podanie prihlášky je do 29. februára 2016

 

Prijímacie skúšky sa budú konať v júny 2016, konkrentný termín určí uchádzačom fakulta, spravidla podľa abecedy. Náhradný termín pre obidva študijné programy je tiež jún 2016.

 

Poplatok za príjimacie konanie je 80 Eur. Platbu treba na účet štátnej pokladnice, číslo účtu IBAN SK65 8180 0000 0070 0013 5249, konštantný symbol 0308, variabilný symbol 20162. Pri platbe zo zahraničia je potrebný BIC swift kód SPSRSKBA.

 

Podmienky pre zaradenie uchádzača do prijímacieho konania je riadne vyplnená a podpísana prihláška s prílohami na každý študijný program samostatne a zaplatenie poplatku 80 Eur za každý študijný program.

SK65 8180 0000 0070 0013 5249

 

Aby ste mohli absolvovať prijímaciu skúšku, potrebujete predložiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (vyžaduje sa overenie u notára, matrike a nie overenú na strednej škole). Pre uchádzačov, ktorý nadobudli stredné vzdelanie v zahraničí, predložia doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou školou.

 

Prijímacia skúčka je písomný test z predmetu biológia 100 otázok a predmetu chémia 100 otázok v rozsahu stredoškolského učiva. Uchádzač získa maximálne 800 bodov. Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, pričom výsledok jednej prijímacej skúšky nemožno uznať pre druhý študijný program.

 

Podmienky pre prijatie je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Pre štipendantov vlády SR platia rovnaké podmienky, čiže podľa úspešnosti prijímacej skúšky avšak minimálne musia získať 500 bodov.

 

Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje anonymne, skenovaním vyplnených odpoveďových hárkov na základe čiarových kódov. Výsledky sú zverejňované podľa študijných programov a čiarových kódov v deň konania prijímacej skúšky na webovej stránke fakulty a na výveske LF UK v Bratislave, Sasinkova 4.

 

 

Buďe vždy v obraze. Stačí ak vyplníte Váš email a budete dostávať s predstihom informácie o lekárskej fakulte. 

 

Váš e-mail:

 

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Napíšte nám správu


Oznam: Predaj aplikácie bol ukončený

 | 

Design by W3layouts

 | 

  • © 2015 - 2020